การเลือกใช้ เทคโนโลยี ให้เหมาะสม

การเลือกใช้ เทคโนโลยี ให้เหมาะสม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับลักษณะขอบเขตของระบบสารสนเทศและงบประมาณที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน ดังนี้

เหมาะสมกับลักษณะงาน
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
เหมาะสมกับความต้องการของอาชีพ
เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน

ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ตรงต่อ ความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึงหลัก ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการนามาใช้หรือความต้องการ ใช้ทำงานอะไร อย่างไร
2. ความต้องการ ความคุ้มค่า เปรียบเทียบข้อดี และข้อเสีย
3. ความเหมาะสมต่อสภาพท้องถิ่นด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ประเพณี ค่านิยมและความเชื่อของคนท้องถิ่น
4. ความเหมาะสมด้านจริยธรรม ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่ดี และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5. ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ สภาพแวดล้อม หรือสถานที่ทำงาน

ในปัจจุบันการทำงานของมนุษย์จะต้องอาศัยเทคโนโลยีในการสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือแม้กระทั่งอาชีพการงานที่เกี่ยวกับการบริการ ก็จะต้องใช้เทคโนโลยีเช่นกัน

เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง การงานบางอย่างก็จะหายไปและมีงานอื่นเข้ามาทดแทน หรือแม้กระทั่งบุคคลที่ตกงานเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ก็ยังมีเทคโทโลยีมาทดแทนได้เช่นกัน ถ้าหากไม่มีเทคโนโลยี ชีวิตในการทำงานก็จะมีการพัฒนาล่าช้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากผลิตภัณฑ์และผลผลิตจะต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลผลิตเหล่านั้น
เทคโนโลยี + ความคิดสร้างสรรค์ = คุณภาพของผลิตภัณฑ์

หลักการเลือกคอมพิวเตอร์

การเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับระดับผู้ใช้งานมีความสำคัญไม่แพ้การเลือกยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ อีกทั้งการเลือกร้านค้าหรือตัวแทนมีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ซ่อมเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ดังนั้น ร้านค้าที่ดีจะช่วยให้เราวางใจได้ในระดับหนึ่งว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับผู้ใช้งาน หากซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงมากๆ เพียงเพื่อใช้พิมพ์งานหรือฟังเพลง ความคุ้มค่าของจำนวนเงินที่ซื้อไปจะสูญเปล่า ดังนั้นทำให้เราต้องสนในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
หลักการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การพิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นขั้นตอนสำคัญซึ่งเราควรต้องทำความเข้าใจก่อนศึกษาเรื่องอื่น ซึ่งเนื้อหาจะให้รายละเอียดและขั้นตอนในการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยพอสรุปขั้นตอนที่เราควรคำนึงถึงเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หลักการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การกำหนดระดับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม จะทำให้เราได้สเป็คเครื่องที่ตรงกับความต้องการ ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ซึ่งหลังจากรู้ลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว ว่าจะอยู่ในระดับใด ต่อไปเป็นการกำหนดสเป็คเครื่องที่รองรับการทำงานประจำที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องพีซีนั้น ซึ่งแต่ละระดับจะมีรายละเอียดสเป็คของอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เหมาะสมแตกต่างกันไป